Arrow up

ALGEMENE VERKOOPS-, VERHUUR-, HERSTEL- EN FACTUURVOORWAARDEN

I. IN GEVAL VAN VERHUUR

1. De klant weet dat ALM in BA-uitbating is verzekerd voor een bedrag van 7.436.806 EUR, voor schade welke het verhuurde toestel zou kunnen teweegbrengen ingevolge technisch defect. ALM kan nooit worden aangesproken voor een hoger bedrag in directe/indirecte schade, alles inbegrepen. Meent de klant dat dit bedrag onvoldoende is en de schade (lichamelijke, materiële, morele, bedrijfsschade, winstderving, kortom alle schade inbegrepen) ingevolge de specifieke plaats waar het toestel tijdens de huur zal worden gebruikt, hoger kan uitvallen ingevolge technisch defect van het gehuurde toestel met bv. brand tot gevolg, dan dient de huurder zich hiervoor specifiek te verzekeren. De huurder doet dan ook afstand van verhaal ten aanzien van ALM voor alle mogelijke schade boven een bedrag van 7.436.806 EUR.

2. De klant erkent dat bovengenoemde voorwaarden alsmede de contractvoorwaarden van toepassing zullen zijn voor deze overeenkomst en voor alle toekomstige huren, ook al wordt geen schriftelijk contract opgesteld of plaatst de klant zelf schriftelijk een huur, in welk geval de huurder afstand doet van zijn voorwaarden. In alle gevallen zijn onze voorwaarden van toepassing. Zo de klant meent deze niet meer te hebben, kan hij deze steeds opvragen.

3. Op de machines zijn door middel van diverse stickers aanwijzingen aangebracht i.v.m. gebruik, onderhoud, enz. Deze zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Wenst de klant Franstalige aanwijzingen, dan zal hij daarom uitdrukkelijk verzoeken bij bestelling van een machine.

A. SCHADE

1. De huurder erkent dat de gebruiksaanwijzing en het keuringsverslag van het toestel is meegeleverd ter gelegenheid van aflevering toestel alsmede dat op de machine meestal een gebruiksaanwijzing is omschreven. Zo deze gebruiksaanwijzing niet werd afgeleverd of verdwenen is tijdens de huur, zal de huurder dit onmiddellijk melden aan de verhuurder, welke alsdan een nieuwe zal bezorgen aan de huurder. De huurder zal het toestel nauwlettend gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Alle schade ontstaan ingevolge verkeerd gebruik van het toestel valt lastens de huurder (zie verder).

2. De klant erkent het toestel in onbeschadigde en propere toestand te hebben ontvangen. Hij is aansprakelijk voor alle

schade aan het toestel waarvoor hij verantwoordelijk is, dit met uitzondering van de normale slijtage. De klant, die verantwoordelijk is voor het toestel is dus aansprakelijk ook voor die schade die veroorzaakt is door zijn aangestelden, door derden e.d. De klant erkent geen overmacht te kunnen inroepen en dient zich gebeurlijk afdoende te laten verzekeren. De klant is in ieder geval alleen aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan derden, of hun goederen dewelke door het toestel is veroorzaakt ingevolge het niet conform gebruik van het toestel, gebruik van het toestel in slechte weersomstandigheden, kortom voor alle schade ontstaan tijdens de huur en veroorzaakt door het gehuurde toestel doch waarvan een technisch defect niet aan de grondslag ligt. 

Wanneer de huurder meent dat het toestel bij aflevering beschadigd is, is hij verplicht alvorens het toestel in gebruik te

nemen, de verhuurder daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat daarvan een gemeenschappelijke staat kan worden opgemaakt. Bij gebreke aan verwittiging, wordt het toestel geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd. De klant dient bij het einde van de huur het toestel aldus in onbeschadigde en propere toestand terug af te leveren.

3. Ingeval het toestel tijdens de huur wordt beschadigd, beschadiging waarvoor de huurder verantwoordelijk is, zal de huurder gedurende de duur van de herstelling verantwoordelijk blijven voor de huur van het toestel, huur welke wordt aangerekend conform de overeenkomst tussen partijen.

4. De huurder is ook verantwoordelijk voor diefstal van het toestel. In dat geval zal de huurder gehouden zijn tot de waarde van het toestel op het ogenblik van de diefstal en tevens tot een gebruiksderving voor de duur noodzakelijk voor de verhuurder om zich een nieuw toestel aan te schaffen. Als maatstaf voor berekening van de gebruiksderving geldt de huurprijsovereenkomst tussen partijen.

5. Ingeval het toestel hetzij bij het einde van de huur beschadigd is, hetzij gestolen, dan zullen partijen pogen in gemeen overleg deze schade door een expert, op kosten van de huurder, te laten vaststellen. Bij gebreke aan akkoord zal een gerechtsexpert dienen te worden aangesteld.

6. De verhuurder is aansprakelijk voor de technische defecten aan het toestel, waaraan de huurder geen enkele fout treft. Voor technische defecten ingevolge verkeerd gebruik van het toestel, alsook voor lekke banden, is de huurder wel aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk van het technisch defect verwittigen, zodat daaraan met de meeste spoed kan worden verholpen.

De huurder doet afstand van ieder verhaal jegens de verhuurder voor mogelijks bedrijfsverlies, kosten personeel en/of andere kosten welke hij heeft geleden ingevolge de tijdelijke onbruikbaarheid van het toestel.

Het dagelijks onderhoud van de machine is evenwel ten laste van de huurder en omvat:

• bij thermische machines:

- controle oliepeil, koelvloeistof en brandstof

- uitblazen stoffilter en radiatorelementen

• bij elektrische machines:

- controle van vloeistofniveau in de batterijen

- alsook het voldoende laden van de batterijen

Zie alles gebruiksaanwijzingen en aanbevelingen op de machines.

De huurder is bijgevolg verantwoordelijk voor alle schade aan het toestel welke het gevolg is van het niet-naleven van deze clausule. De huurder zal de verhuurder verwittigen wanneer de volgende onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd (zie klever motorcompartiment).

7. De huurder weet dat het toestel niet mag worden gebruikt voor zandstraalwerken. De huurder zal uiteraard aansprakelijk zijn voor de verwijdering van alle verf- en/of andere plekken op het toestel alsmede voor de gebruiksderving tijdens deze herstelling (berekening zie boven).

B. HUURVOORWAARDEN

1. De aanvangsdatum van het huurcontract wordt strikt bepaald.

2. De beëindigingsdatum wordt bij benadering overeengekomen. De klant dient ALM, bij het einde van de huur, minstens één werkdag op voorhand te verwittigen. Kortom de huur loopt steeds tot één werkdag na verwittiging van de klant van het einde van de huur.

3. Met betrekking tot de huurperiode wordt één week gelijkgesteld aan vijf werkdagen en één maand gelijkgesteld aan twintig werkdagen.

4. De huurprijs wordt berekend per week (zeven kalenderdagen). Evenwel, het toestel wordt verhuurd voor gebruik gedurende VIJF werkdagen van 8.00 uur. Wordt het toestel langer dan 8.00 uur per dag gebruikt of gedurende meer dan 5 werkdagen per week, dan wordt een toeslag der huurprijs aangerekend, berekend als volgt: huurprijs gedeeld door 40 uur vermenigvuldigd met de werkelijk gebruikte uren (welke zullen worden bepaald aan de hand van de bedrijfsurenteller van het toestel). Wordt het toestel voor een langere periode verhuurd dan de voorziene periode op het huurcontract, dit ingevolge stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, dan wordt de huurprijs berekend aan de hand van de contractuele huurprijs pro rata van de verhuurde periode. Contractuele huurprijs gedeeld door de contractuele huurperiode in werkdagen (één week = 5 werkdagen) vermenigvuldigd met de werkelijke huurperiode in werkdagen. Wordt een toestel verhuurd voor een kortere periode dan één week dan wordt een afzonderlijke huurprijs bedongen contract per contract.

5. Met het doel nazicht te kunnen uitoefenen houdt de verhuurder zich het recht voor te allen tijde elke werkplaats, gebouw of plaats te mogen betreden waar de uitrusting gebruikt of geplaatst is, tevens behoudt zij zich het recht voor de uitrusting te allen tijde van 49,58 EUR deze plaats te verwijderen wanneer hij meent dat zij in gevaar verkeert wegens staking of welke andere oorzaak ook in gelijk opzicht slecht behandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt. De verhuurder zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welke vordering ook door de huurder wegens vertraging of ondoelmatig gebruik van de uitrusting waarvan sprake. De huurder stemt er bovendien uitdrukkelijk in toe dat de huur steeds zal gelden, zelfs wanneer hij van de uitrusting geen gebruik kan maken wegens staking of welke oorzaak ook, uitzondering gemaakt voor het geval de uitsluiting verwijderd werd zoals hierboven voorzien en tijdens de periode dat zij niet langer ter beschikking van de huurder staat.

6. De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de gemeentelijke, nationale of andere wetten of bepalingen die betrekking hebben op het gebruik van de uitrusting waarvan sprake. Eventuele boeten, aanslagen, taksen, belastingen, e.d. als gevolg van gebruik van het toestel of niet-naleving der bepalingen vallen ten laste van de huurder.

7. Het ter plaatse brengen door de verhuurder van het toestel op de werf evenals het terug afhalen van het toestel, is ten laste van de huurder, evenzo het brandstofverbruik en de bediening van het toestel.

8. Het is de huurder verboden de in het huurcontract verhuurde goederen onder te verhuren of de huur over te dragen aan een derde. Voor de verhuurder blijft de huurder de enige verantwoordelijke.

9. De huurder en de verhuurder kunnen akkoord gaan dat één of andere bepaling in het huurcontract niet werd toegepast. In dit geval kan dit enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

C. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest van 18 % per jaar opbrengen, vanaf de vervaldag zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het

schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 49,58 EUR, na vergeefse aanmaning zelfs bij toekenning van respijt en dit als schadevergoeding wegens gedaan handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie in de firma. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast zonder dat enige verwittiging of ingebrekestelling vereist is.

3. Alle klachten met betrekking tot de facturaties moeten, behoorlijk gemotiveerd, toekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dit binnen 10 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan deze zonder meer als ongegrond zullen worden afgedaan.

4. In geval van inbeslagname van het toestel en/of immobilisatie van het toestel, lopende de huur, ook al ligt de fout bij een derde is de huurder gehouden tot betaling van de huurprijs conform de bijzondere voorwaarden.

5. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95 en fax 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.

D. VERBREKING

1. Ingeval de huurder het huurcontract verbreekt voor aanvang van de huur zal een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding

worden aangerekend van 25 % op de voorziene huurprijs met een minimum van één week huurprijs.

2. Ingeval de huurder lopende het huurcontract de huur verbreekt, zal evenzeer dezelfde schadevergoeding worden aangerekend als sub 1.

3. In geval van niet-betaling door de huurder van tussentijdse facturen op de vervaldag, heeft de verhuurder het recht het contract met onmiddellijk ingang te verbreken, het toestel terug af te halen en de in sub 2 voorziene schadevergoeding te vorderen.

II. IN GEVAL VAN VERKOOP

ALM verwijst dienaangaande naar de verkoopsvoorwaarden welke zijn overeengekomen op de verkoopsovereenkomst,

welke hiermede als hernomen worden beschouwd.

III. IN GEVAL VAN HERSTELLING

ALM verwijst dienaangaande naar de voorwaarden welke zijn overeengekomen met betrekking tot de herstelling welke werden opgenomen op de herstelnota en welke hiermede als hernomen worden beschouwd.